Reading 2

2. Read the job advertisement. Match the highlighted words in the advertisement with the following meanings. Write the words in the space provided.

(Đọc quảng cáo tuyển dụng. Nối các từ được nhấn mạnh trong quảng cáo với ý nghĩa như sau. Ghi các từ vào chỗ trống được cung cấp.)

Apprentice Administrator in a Car Dealership

A successful car dealership specialising in second-hand cars is looking for an apprentice administrator to provide administrative support for the team. This would be a fantastic opportunity for someone looking for an entry-level position in administration as no experience is required. The ideal candidate should also be able to work on Saturdays.

Main responsibilities

– Answering telephone calls and responding to emails

– Meeting and greeting customers

– Filing and entering data

– Typing reports and creating spreadsheets

– Taking minutes at meetings

– Arranging meetings

Requirements

– 18 years of age or older

– Finished school with a National Certificate of Secondary Education

– Excellent time-management skills

– Good communication skills

– Well-spoken and articulate

– Responsible and self-motivated

– Flexible and eager to learn

– Friendly and approachable

– Well-organised

– Able to work to deadlines and prioritise tasks

The successful candidate will be offered:

– competitive salary

– ongoing training

– 12 days of annual leave

– long-term job prospects in the company after six-month apprenticeship

To apply for this position, send your CV and a covering letter to hr@hungphamcarsales.com. For further information, please phone Ms Kim Thanh at 0123975648.

Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

1. a person whose job is to manage and organise the public or business affairs of a company or an institution

______

2. becoming an expert in a particular area of work or business

______

3. put tasks or problems in order of importance so that you can deal with the most important first

______

4. selected for final consideration

______

5. friendly and easy to understand and to talk to

______

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Quản trị viên tập sự tại một đại lý ô tô

Một đại lý xe thành công chuyên về xe cũ đang tìm kiếm một quản trị viên tập sự để hỗ trợ hành chính cho đội. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho một ai đó tìm kiếm vị trí đầu vào trong quản trị vì không không cần thiết có kinh nghiệm. Ứng viên lý tưởng cũng có thể làm việc vào thứ bảy.

Trách nhiệm chính• Trả lời các cuộc điện thoại và trả lời email• Mời chào khách hàng• Điền và nhập dữ liệu• Nhập báo cáo và tạo bảng tính• Ghi biên bản tại cuộc họp• Tổ chức các cuộc họp

Yêu cầu• 18 tuổi trở lên• Tốt nghiệp trung học phổ thông• Kỹ năng quản lý thời gian tốt• Kỹ năng giao tiếp tốt• Nói tốt và rõ• Có trách nhiệm và năng động• Linh hoạt và ham học hỏi• Thân thiện và dễ tiếp cận• Tổ chức tốt• Có khả năng làm việc đúng thời hạn và ưu tiên công việc

Ứng viên thành công sẽ được:• lương cạnh tranh• đào tạo liên tục• 12 ngày nghỉ hàng năm• Triển vọng nghề nghiệp dài hạn trong công ty sau khi học tập sáu tháng

Để áp dụng cho vị trí này, gửi CV và thư giới thiệu đến hr@hungphamcarsales.com. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ cô Kim Thành theo số 0123975648.

Xin lưu ý rằng chỉ những ứng viên được chọn trong danh sách ngắn mới được liên lạc.

Lời giải chi tiết:

1. administrator

2. specialising

3. priortise

4. shortlisted

5. approachable

1. a person whose job is to manage and organise the public or business affairs of a company or an institution: administrator

(Người mà công việc của họ quản lý và tổ chức cộng đồng hoặc hoạt động kinh doanh của công ty hoặc cơ quan: quản trị viên)

2. becoming an expert in a particular area of work or business: specializing

(trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể của công việc hoặc kinh doanh: chuyên viên)

3. put tasks or problems in order of importance so that you can deal with the most important first: priortise

(đặt nhiệm vụ hoặc vấn đề theo thứ tự quan trọng để bạn có thể đối phó với những điều quan trọng nhất đầu tiên: ưu tiên)

4. selected for final consideration: shortlisted

(được lựa chọn để xem xét cuối cùng – vào danh sách)

5. friendly and easy to understand and to talk to: approachable

(thân thiện và dễ hiểu và nói chuyện. – có thể tiếp cận được)